תקנון האתר

כללי:

 1. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט. האתר מופעל על ידי חברת אוק מערכות מחשבים בע"מ מרח' חיים בר לב 19 נס ציונה, כל הזכויות לתוכן, תוכנה, עיצוב גרפי וכו' שבאתר שמורות.
 2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש (להלן: "המשתמש" או "הקונה") באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.
 4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.
 5. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים שונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים הנמוכים לרוב ממחירם בשוק.
 6. כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

אופן הרכישה:

 1. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות מהמיקום הרלוונטי שבאתר ולהוסיפו לעגלת הקניות. בסוף תהליך בחירת המוצר(ים) יש להקליק על למעבר אל הקופה. לאחר מכן יש להקליד את הפרטים הרלוונטיים בדף ההזמנה, כגון: שם, תעודת זיהוי, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. לאחר מילוי הפרטים הנ"ל הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה".
 2. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה בזמן הנקוב.
 3. חלק מהמוצרים באתר מלווים בתמונות, יודגש, כי התמונות הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את האתר או מי מטעמו.

הסכם זה הינו הסכם מותנה:

חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות מזומן לאחר ביצוע הפעולה. לתשומת לב המשתמש: כל הפעולות שנעשות באתר נרשמות בקבצי לוג כולל כתובות ה IP של המשתמש. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

אספקת המוצרים:

 1. האתר ו/או מי מטעמו ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הקונה לכתובת בישראל כפי שפורט על-ידי המשתמש והכול תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. האתר ו/או מי מטעמו יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. האתר ו/או מי מטעמו מתחייבים לספק רק מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה, כמפורט להלן ואשר קיים במלאי החברה וכשיר לאספקה.
 2. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או של מי מטעמו וזאת, לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.
 3. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י האתר או מי מטעמו, אולם, יחד עם זאת יש באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו. התשלום עבור המשלוח ו/או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר או השירות, ולא יהיה ניתן לביטול ו/או החזר מלא או חלקי מכל סיבה שהיא, גם אם נאסף המוצר על-ידי הקונה.
 4. במקרה של הובלת המוצר ע"י הקונה או מי מטעמו לא יהיה האתר אחראי לכל נזק חיצוני או פנימי שיגרם למוצר או לאריזת המוצר הנרכש ולקונה או למי מטעמו לא תהיה הזכות לחזור בנושא זה לאתר או למי מטעמו.
 5. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 6. בכל מקרה של איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שהוא ואשר אינו תלוי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאתר כגון שביתות שבתון ו/או טעויות בכתובות כתוצאה מדווח ונתונים שגויים. מוסכם בין הצדדים כי אין האתר יהיה אחראי במקרים המפורטים דלעיל לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור כאמור באספקה.

רשאים להשתמש באתר:

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.
 2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

 1. כדי לרכוש מוצר/שירות ייתכן והמשתמש יתבקש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן מתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, ת.זהות, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי והכל כמפורט באתר.
 2. המידע הנ"ל יועבר למשרדי האתר.
  האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה ע"י גורם אחר שאינו קשור אליו במידע שהועבר לו.
 3. מעבר לשימוש הנ"ל, מתחייב האתר שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 4. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לקונה ו/או למי מטעמם אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול עסקה

 1. קונה, רשאי לבטל את העסקה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בכפוף לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 וכן, בכפוף לכך שהמוצר יוחזר לאתר למקום ממנו נלקח/נרכש/נאסף המוצר ו/או הנכס ובתנאי שהמוצר ו/או השירות אשר נרכש איננו מוצר פסיד.
 2. דע: כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהקונה יחזיר את הנכס ו/או המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם וסגור, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למקום ממנו נלקח/נרכש/נאסף המוצר וזאת על חשבונו של הקונה או מי מטעמו בלבד ולא על חשבון האתר, בנוסף יובהר כי במקרה בו הוצא המוצר מאריזתו המקורית או הותקן המוצר בבית הלקוח או בכל מקום שהוא ונעשה בו שימוש כלשהו אין האתר מתחייב לקבלו חזרה ואינו מתחייב לבטל את העסקה.
 3. תוצאות הביטול עקב פגם:
  ביטל קונה עסקה עקב פגם במוצר או פגם בעסקה, יחזיר האתר למבצע הפעולה בהתאם לדרישתו של הקונה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה והכל מבלי שיגבו דמי ביטול כלשהם מהקונה והכל בתנאי שהמוצר יוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית לרשות האתר במקום בו נמסר לקונה.
  יובהר ויודגש, כי קודם להחזרת הסכומים לקונה, יאפשר הקונה לאתר ו/או למי מטעמו, ראשית כל, ועל אף האמור בכל מקום אחר בין בהסכם זה ובין על פי דין, להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום. בחר מבצע הפעולה להחזיר מוצר פגום תחת לקבל מוצר תקין תחתיו יחשב הביטול כביטול שלא עקב פגם כאמור להלן.
  יובהר ויודגש: קיבל הקונה את הנכס ו/או המוצר נשוא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס ו/או המוצר לחברה במקום עסקו, על חשבון הקונה. עוד יובהר כי במקרה ביטול כאמור, יחוייב הקונה בעלות ביצוע השילוח אף אם טרם קיבל את המוצר ו/או השירות.
  יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י הקונה כפוף לכך שהקונה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
  מודגש בזאת: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או התקנה ו/או שימוש כלשהו ו/או נפגמה אריזתם.
 4. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו או כתוצאה משיהוי שנגרם בשל השילוח.
 5. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 6. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על האתר אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 7. האתר או בא כוחו של האתר רשאים לא להוציא לפועל ולבטל מכירה על פי שיקולה וגם ללא מתן הסבר כל שהוא.

תנאים נוספים:

 1. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
 2. כמו כן, הקונה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
 3. icons (אייקונים) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.
 4. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך תל-אביב בלבד.
 5. אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י האתר.
 6. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 7. אין האתר מתחייב לספק את המוצרים אלא אם אלו הומצאו בפועל לידי האתר ו/או מי מטעמו.
 8. האתר הינו אתר דינאמי, והאתר רשאי לערוך מוצרים להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.
 9. האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ללא הודעה מוקדמת.

שונות

 1. בכל מחלוקת ואו תביעה משפטית באם תוצר כנגד האתר אחד מספקיה או כנגד אוק מערכות מחשבים בע"מ מוסכם וברור בין הצדדים כי מקום ברור המחלוקת ו/או השיפוט באם יזדקק לכך יהיה בתחום מקום מושבה של בעלת האתר – תל-אביב או ראשל"צ.
 2. התקנון נכתב ועודכן לאחרונה בתאריך 29.112006 וניתן לשינוי בכל עת ע"י האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. ט.ל.ח